Мај 26, 2019, 03:35:22 am

Автор Тема: Кривични дела против јавниот ред ДЕЛ 2  (Прочитано 724 пати)

0 Членови и 1 гостин ја прегледуваат оваа тема.

Отсутен Leonardo Hellson

  • Support Admin
  • Наш човек
  • **
  • Пораки: 432
  • Популарност: +5/-0
Кривични дела против јавниот ред ДЕЛ 2
« на: Август 05, 2018, 01:59:48 pm »
Тероризам
Член 92
(1) Тој што ќе изврши едно или повеќе дела на убиство, телесно повредување, грабнување на лица, уништување на јавни објекти, транспортни системи, објекти на инфраструктура, компјутерски системи и други објекти за општа употреба, грабнување на авиони или други средства на јавен транспорт, производство, поседување, транспорт, трговија, набавка или примена со нуклеарно оружје, биолошки, хемиски оружја и други видови на оружја и опасни материи, како и истражувања во насока на развој на биолошко и хемиско оружје, пуштање на опасни радиоактивни, отровни и други опасни супстанции или предизвикување на пожар или експлозија, уништување на постројки за снабдување со вода, енергија или други основни природни извори, со намера за загрозување на животот и телото и создавање чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
(2) Тој што сериозно ќе се закани со извршување на делото од ставот (1) на овој член непосредно или посредно, со употреба на електронски средства или на друг начин, со намера за загрозување на животот и телото и создавање чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(3) Тој што јавно повикува, со ширење или сторување на кој било друг начин достапна на јавноста порака, со намера за поттикнување на извршување на некое од дејствијата предвидени во ставот (1) на овој член, кога самото повикување создава опасност од извршување на такво дејствие,ќе се казни со затвор од четири до десет години.
(4) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и тој што ќе присили некого на извршување на делото од ставот (1) на овој член со сила или сериозна закана дека ќе го нападне неговиот живот и тело или животот и телото на нему блиски лица.
(5) Со казна од став 2 ќе се казни и тој што ќе се договори со друго лице за извршување на делото од став 1, или ќе повика друг да се приклучи кон здружение или група со намера за извршување на делото од став 1.
(6) Тој што организира изработување, подготвува, изработува, продава, купува, пренесува или држи експлозив, огнено оружје или друго оружје или опасни супстанции, наменети за извршување на делото од став 1, како и тој што врши обука или на друг начин подготвува друг за извршување на делото од став 1, ќе се казни со затвор најмалку четири години.
(7) Тој што ќе стори дело на тешка кражба за да дојде до предмети за извршување на делото од ставот (1) на овој член, ќе се казни со казна затвор од најмалку четири години.
(8) Недвижностите искористени и предметите и средствата наменети за подготвување и извршување на делата ќе се одземат.

Финансирање на тероризам
Член 93
(1) Тој што на било кој начин директно или индиректно дава, обезбедува или собира пари или друг имот, со намера тие да бидат употребени или со знаење дека ќе бидат искористени целосно или делумно заради извршување на кривично дело грабнување на воздухоплов или брод, загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност , терористичка организација, тероризам, злосторство против човечноста, меѓународен тероризам, земање на заложници или друго дело на тероризам предвидено со овој закон или друго дејствие сторено со намера да предизвика смрт или тешка телесна повреда на граѓаните или на други лица кои не се вклучени во судир кој има карактер на вооружен судир според меѓународното право, со намера да се создаде чувство на несигурност или страв кај граѓаните или да се присили државата или некоја меѓународна организација да изврши или да се воздржи од извршување на определени дејствија,
ќе се казни со казна затвор најмалку осум години.
(2) Тој што на било кој начин директно или индиректно дава, обезбедува или собира пари или друг имот со намера тие да бидат употребени за подготвување на делото од став (1) од овој член или на било кој начин обезбедува или собира пари или друг имот свесно со намера тие да бидат употребени или со знаење дека ќе бидат делумно или целосно искористени од страна на терорист или терористичка организација, ќе се казни со казна затвор најмалку четири години.
(3) Тој што јавно повикува, со ширење или сторување на било кој друг начин достапна на јавноста порака, со намера за поттикнување на извршување на некое од дејствијата предвидени во овој член, кога самото повикување создава опасност од извршување на такво дејствие, ќе се казни со казна затвор најмалку три години.
(4) Со казна од став (3) од овој член ќе се казни и тој што ќе се договори со друго лице за извршување на дело од овој член или ќе повика друг да се приклучи кон здружение или група со намера за извршување на дело од овој член.
(5) Тој што ќе создаде група или банда што има за цел извршување на кривично дело од овој член, ќе се казни со затвор најмалку десет години.
(6) Припадникот на групата или бандата од став (5) од овој член, ќе се казни со затвор најмалку пет години.
(7) Припадникот на групата или бандата, кој ќе ја открие групата, односно бандата пред да стори некое кривично дело во нејзин состав или за неа, може да се ослободи од казна.
(8) Службено лице, одговорно лице во банка или друга финансиска институција или лице кое врши работи од јавен интерес кое според закон е овластено за преземање на мерки и дејствија за спречување на финансирање на тероризам, што свесно ќе пропушти да ги преземе со закон предвидените мерки и со тоа ќе овозможи извршување на дело од овој член, ќе се казни со затвор најмалку две години.
(9) Со казната од ставот (8) од овој член ќе се казни службено лице или одговорно лице што неовластено ќе открие на клиент или на неповикано лице податоци што се однесуваат на постапката на испитување на сомнителни трансакции или на примена на други мерки и дејствија за спречување на финансирање на тероризмот.
(10) Тој што делата од ставовите (8) и (9) од овој член ги стори, иако не бил свесен за можноста од настанување на штетна последица, а според околностите и според своите лични својства бил должен и можел да биде свесен за таа можност,
ќе се казни со затвор најмалку три години.
(11) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна и престанок на правното лице.
(12) Парите и имотот наменети за подготвување и извршување на делата од овој член ќе се одземат.

Изработување и набавување оружје и средства наменети за извршување на кривично дело
Член 94
(1) Тој што изработува, набавува, крие или на друг му овозможува да дојде до оружје, муниција, експлозивни или распрскувачки материи или средства потребни за нивно правење, отрови и други предмети за кои знаел дека се наменети за извршување кривично дело, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(2) Ако предмет на делото од ставот (1) на овој член е огнено оружје, оружје чија употреба е забранета, или експлозивни или други материи од поголемо количество, сторителот ќе се казни со затвор од три до осум години.
(3) Тој што ќе направи или на друг ќе му отстапи лажен клуч или некое друго средство за провалување иако знаел дека е наменето за извршување на кривично дело, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(4) Предметите од ставовите 1 до 3 и средствата за нивно правење, пренесување и растурање ќе се одземат.

Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи
Член 95
(1) Тој кој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од три до десет години.
(2)Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, или огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.
(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член е сторено во група, банда или друго злосторничко здружение, сторителот ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(4) Предметите од ставовите 1 и 2 и средствата за нивно изработување, пренесување и растурање ќе се одземат.

Комар
Член 96
(1) Тој што неовластено организира комар или друга игра на среќа што е забранета, ќе се казни со затвор од една до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што за награда става на располагање простории за играње комар или на друг начин за награда овозможува играње комар или примамува други на комар.
(3) Тој што при комар ќе се послужи со лажни или обележани карти или со друга измама, а не се работи за друто потешко дело, ќе се казни со затвор од една до пет години и со парична казна.
(4) Предметите на комарот, како и затечените пари на сторителот при комарот ќе се одземат.